Povinně zveřejňované informace

Právo na informace

Oficiální název

Obecní úřad Banín, Obec Banín

Důvod a způsob založení

Obec byla založena dle zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení), ze dne 12. 4. 2000 v platném znění.

Organizační struktura

Starosta: Josef Peterka

Místostarosta: Lenka Talacková

Zastupitelstvo – členové:

Roman Palla, Jiří Samek, Jolana Folkmanová, Šmerda Lubomír, Ing. Jílek Jiří

Kontaktní spojení

Obec Banín
568 02 Svitavy
tel. 461 521 138
fax 461 542 913

IČO 00579441

Případné platby můžete poukázat

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti.

Zájemcům sdělujeme jen na vyžádání.

IČO

00579441

DIČ

Není.

Žádosti a informace

Písemné připomínky je možné podávat na adresu sídla obce, (obecního úřadu), osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poštou, faxem, e-mailem nebo skrz Elektronickou podatelnu, kterou najdete zde, u podnětů k informacím patřících do samostatné i přenesené působnosti obce starostovi, příp. místostarostovi.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.

Všechny písemné žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání je možné podat osobně v otevírací době obecního úřadu nebo poslat poštou na uvedenou kontaktní adresu obce, (obecního úřadu) případně poslat e-mail s adresou nebo u kteréhokoliv pracovníka úřadu, do jehož kompetence daná problematika patří.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek.

Zpracovává se.

FORMULÁŘE

Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

Zpracovává se.

NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Popisy postupů (návody pro řešení životních situací).

Jméno a příjmení, změny, opravy v matrice

Uzavření manželství

Trvalý a přechodný pobyt, hlášení změn

Kácení dřevin rostoucí mimo les

Lovecké lístky

Zásah a zábor do mísních komunikací

Ověřování listin, opisů a pospisů na listinách

Drobná stavba

Stavební úpravy

Samostatně hospodařící rolník

Přestupky a jejich projednáván

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých obce jednají a rozhodují, a které upravují práva občanů ve vztahu k obci, vč. práva na získání informací.

 • · zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • · zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • · zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcí
 • · zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení
 • · zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • · zák. č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách
 • · zák. č. 268/1949 Sb., o matrikách
 • · zák. č. 138/1973 Sb., o vodách

· · zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

 • · zák. č. 135/1985 Sb., o požární ochraně

· · zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

· · zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platném znění

 • · zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

· · zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

· · zák. č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů

· · zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

· · zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

 • · zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • · zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • · zák. č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • · zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • · zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • · zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech

· · zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

 • · zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

· · zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších nizacích a orgánech

 • · zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • · zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
 • · zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

· · zák. č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

· · nař. vlády ČR č. 41/1993 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

· · zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

· · vyhl. Min. financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

 • · zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů
 • · zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • · zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

· · vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

 • · zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • · zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech
 • · zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • · zák. č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
 • · zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
 • · zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

· · zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

· · zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

· · zák. č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na www adrese http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html . Vyhlášky obce mají samostatnou rubriku na titulní straně obce.

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Sazebník úhrad za poskytování informací.

Za kopírování dokumentů:

Formát A4 černobílý jednostranně – 2,50 Kč/stranu

Formát A4 černobílý oboustranně – 4,50 Kč/stranu

Tisk formátu A4 černobílý – 4,- Kč/stranu

Za každou započatou 1 hod práce 97,- Kč

Poštovné dle platných tarifů České pošty.

VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999SB.

Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací.

Naleznete v rubrice „Úřední deska – Ostatní“.

SEZNAM ORGANIZACÍ

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou zřízeny obcí.

Naleznete v rubrice „Úřední deska – Ostatní“

loading